تصاویر و بررسی تخصصی لکسوس LX570 و نظرات کاربران شاسی بلند 8 سیلندر

تصاویر و بررسی تخصصی لکسوس LX570 و نظرات کاربران شاسی بلند 8 سیلندر چرا لکسوس 600 میلیونی بخریم؟ ورود LX570 به کشور دقیقا در شرایطی رخ داد که واردات خودروھای 8 سیلندر در ثبت سفارش کلا بسته و ممنوع بود. خبرھایی نیز از گوشه کنار درخصوص فروش سھمیه ثبت سفارش توسط واردت کننده و یا واردات آن توسط برخی از سازمانھای خاص (!) برای ورود این مدل به گوش می رسید . . . 2013 Lexus LX570 2013 Lexus LX570 در ھرحال جدا ازحاشیه آنچه خوش یمن قلمداد می نمود ورود این پاگنده خانواده لکسس بروی آسفالت ھای کشور با نوسان قیمتی 520 تا 600 میلیون تومان ناقابل بود و آگاھان بازار خبر از فروش رفتن سریع السی
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ