سرویس اولیه ایران خودرو

عملیات PDS و سرویس اولیه خودرو چیست و در کجا و چگونه انجام می شود؟,سرویس اولیه ایران خودرو,
عملیات PDS و سرویس اولیه خودرو چیست و در کجا و چگونه انجام می شود؟سرویس اولیه چیست؟عملیات PDS)Pre Delivery Service ) چیست و زمان انجام آن چگونه می باشد؟…