چگونگی به نام زدن ملک به نام همسر با شرط فسخ

انتقال ملک با سند صلح چیست,
انتقال ملک با سند صلح چیست,