انتقال ملک با سند صلح چیست

انتقال ملک با سند صلح چیست,
چگونگی به نام زدن ملک به نام همسر با شرط فسخ چگونه‌ ملک‌ خود را به‌ نام‌ همسرمان‌ کنیم‌ وپس‌ بگیریم؟ بازار مسکن؛ آیا می‌توانیم ملک‌مان…