با سی میلیون تومن چه ماشین صفری می توان خرید؟

ماشین های سی میلیون تومانی در بازار ایران,
ماشین های سی میلیون تومانی در بازار ایران,