با سی میلیون تومن چه ماشین صفری می توان خرید؟

با سی میلیون تومن چه ماشین صفری می توان خرید؟

ماشین های سی میلیون تومانی در بازار ایران,
ماشین های سی میلیون تومانی در بازار ایران,