کجا در تهران با 150 میلیون تومن می شود خانه خرید؟

کجا در تهران با 150 میلیون تومن می شود خانه خرید؟,قیمت خانه با 150 میلیون تومن,خانه در تهران متری دو میلیون تومن,
کجا در تهران با 150 میلیون تومن می شود خانه خرید؟,قیمت خانه با 150 میلیون تومن,خانه در تهران متری دو میلیون تومن,