سود وام بانک مسکن سپرده یکم به 9 درصد و اوراق به 13 درصد کاهش پیدا می کند

سود وام بانک مسکن سپرده یکم به 9 درصد و اوراق به 13 درصد کاهش پیدا می کند,
سود وام بانک مسکن سپرده یکم به 9 درصد و اوراق به 13 درصد کاهش پیدا می کندکاهش نرخ سود بانکی از ۱۱ به ۹ درصد در روزهای آتیاقتصاد > مسکن -…