نشت هوا از راه برف پاک کن به موتور

فلوت کردن کاربراتور(سرریز شدن):,گیر کردن سوزن شناور به علت عیور مواد خارجی موجود در سوخت,کثیف بودن صافی بنزین,سومین عیب:بالا بودن سطح سوخت پیاله,لرزش موتور در دور ارام به علت ضعیف بودن مخلوط سوخت,شل بودن پیچها و یا اتصال نامناسب,نشت هوا از راه برف پاک کن به موتور,نشت هوا از محل فلانچ کاربراتور,چهارمین علت:مسدود شدن لوله یا شلنگ,بد گاز خوردن و یا دیر روشن شدن موتور,تنظیم نبودن پمپ شتاب,برطرف کردن عیب:پمپ شتاب را تنظیم کنید,بد کار کردن موتور به علت غنی بودن سوخت,اولین عیب:گرفتگی صافی هوا,دومین عیب:گرفتگی لوله اگزوز,5.بد گاز خوردن و یا دیر دور گرفتن,عیب:پاره شدن دیافراگم و یا واشر لاستیکی پمپ شتاب,6.مکث در دور ارام موتور:,سومین عیب:تنظیم نبودن فنر بی متال ساسات اتوماتیک,فنر ساسات را مانند انچه گفته شده تنظیم کنید,
فلوت کردن کاربراتور(سرریز شدن):,گیر کردن سوزن شناور به علت عیور مواد خارجی موجود در سوخت,کثیف بودن صافی بنزین,سومین عیب:بالا بودن سطح سوخت پیاله,لرزش موتور در دور ارام به علت ضعیف بودن مخلوط سوخت,شل بودن پیچها و یا اتصال نامناسب,نشت هوا از راه برف پاک کن به موتور,نشت هوا از محل فلانچ کاربراتور,چهارمین علت:مسدود شدن لوله یا شلنگ,بد گاز خوردن و یا دیر روشن شدن موتور,تنظیم نبودن پمپ شتاب,برطرف کردن عیب:پمپ شتاب را تنظیم کنید,بد کار کردن موتور به علت غنی بودن سوخت,اولین عیب:گرفتگی صافی هوا,دومین عیب:گرفتگی…