اپارتمان کمتر از 60 متر در نقاط مختلف تهران متری چند؟

قیمت خرید اپارتمان,60 متری,کمتر از شصت متر,
قیمت خرید اپارتمان,60 متری,کمتر از شصت متر,