بیشترین علت تصادفات رانندگی

بیشترین علت تصادفات رانندگی تاثیر روشن بودن چراغ‌ها در روز، رنگ خودرو و کفش پاشنه بلند در بروز تصادف!! تاثیر روشن بودن چراغ‌ها در روز، رنگ خودرو و کفش پاشنه بلند در بروز تصادف!! در این مطلب متوجه می شوید نکاتی مانند رنگ خودروها، ساعت تردد، روشن بودن چراغ اتومبیل در روز، پوشیدن کفش پاشنه بلند یا دمپایی و ... تا چه میزان در بروز تصادفات تاثیر دارد؟ شاید باور کردنی نباشد ولی نگاهی گذرا و اجمالی به تصادفات رخ داده در کشور نشان می‌دهد که بیشترین تصادفات منجر به جرح و مرگ، توسط رانندگان‌ «مجرب» و «باسابقه» رخ داده است؛ این بدان معنا است که داشتن گواهی

روش های پیدا کردن شغل و کارآفرینی

 

سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ