نکاتی برای استفاده بهتر از باطری خودرو

نکاتی برای استفاده بهتر از باطری خودرو توصیه هایی برای افزایش عمر باتری خودرو توصیه هایی برای افزایش عمر باتری خودرو باتری ها باتری ها مولد هایی هستند که انرژی شیمیایی را تبدیل به انرژی الکتریکی میکنند . توصیه هایی برای افزایش عمر باتری خودرو توصیه هایی برای افزایش عمر باتری خودرو باتری ها معمولا از کنار هم قرار دادن حداقل دو صفحه فلزی ( یا آلیاژیی) متفاوت در داخل یک محلول شیمیایی بوجود میایند. یکی از این دو صفحه دارای خاصیت الکترون دهی بیشتر(مثبت یا آند) و دیگری دارای خاصیت الکترون گیری بیشتر(منفی یا کاتد ) میباشد . محلول شیمیایی که باعث ای
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ