اموزش رد شدن از دور برگردان در اتوبان و شهر برای رانندگان مبتدی

اموزش رد شدن از دور برگردان در اتوبان و شهر برای رانندگان مبتدی دوربرگردان ها: دو نوع دوربرگردان وجود دارد : الف-دور برگردان هایی که معمولا در اتوبان هایی که از مناطق مسکونی می گذرند که به شکل همان جریان همگرا طراحی شده اند. دوربرگردان های مربوط به اتوبان ب-دوربرگردان هایی که در خیابان های اصلی شهر قرار دارد. دوربرگردان های مربوط به خیابان های اصلی دوربرگردان های مربوط به خیابانهای اصلی: برای دور زدن از دوربرگردان ها از فاصله ۱۰۰ متری راهنمای سمت چپ را می ز
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ