چگونگی شتاب و شتاب گیری در ماشین ها

چگونگی شتاب و شتاب گیری در ماشین ها »» مفاهیم شتاب و شتاب گیری در وسایل نقلیه شما ممکن است که فکر کنید سرعت نهایت هیجان رانندگی است. اما تنها دست یابی به بیش‌ترین سرعت نیست که رانندگی را جذاب می‌کند. هر چه این افزایش سرعت سریع‌تر اتفاق بیفتد، رانندگی هیجان انگیز تر خواهد بود. یعنی صرف نظر از این که نهایتاً به چه سرعتی خواهید رسید، این تغییرات سرعت شماست که مهم است که ما آن را شتاب می‌نامیم. BMW M3 GT اندازه گیری شتاب دانشمندان شتاب را با واحدهای گیج کننده اندازه گیری کی کنند:(متر بر مجذور ثانیه). در دنیای خودرو ما از مقیاس ساده تری استفاده می‌کن
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ