علت ارزان بودن برخی خانه ها بدون پارکینگ بودن زیر همکف و قولنامه ای و بدون سند

نداشتن پارکینگ در اپارتمان و تاثیر روی قیمت,نداشتن اسانسور در اپارتمان و تاثیر روی قیمت,زیر همکف بودن خانه و تاثیر روی قیمت و ارزانی,
نداشتن پارکینگ در اپارتمان و تاثیر روی قیمت,نداشتن اسانسور در اپارتمان و تاثیر روی قیمت,زیر همکف بودن خانه و تاثیر روی قیمت و ارزانی,