قیمت تلفن ثابت اقساطی و نقدی

قیمت تلفن ثابت خانه در سال 95 و 96,
قیمت تلفن ثابت اقساطی و نقدی قیمت تلفن ثابت رسماً تعیین شد تعرفه فروش تلفن ثابت بر اساس مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات ارتباطات…