قیمت تلفن ثابت اقساطی و نقدی

قیمت تلفن ثابت خانه در سال 95 و 96,
قیمت تلفن ثابت خانه در سال 95 و 96,