مصرف بنزین و سوخت ماشین خودروی خود را چگونه دقیق حساب کنیم؟

چگونگی روش طریقه حساب کردن مصرف سوخت بنزین,
مصرف بنزین و سوخت ماشین و خودروی خود را چگونه دقیق حساب کنیم؟ مصرف بنزین خودروی خود را چگونه حساب کنیم؟ بهترین روش این است که یک بار باک خود را کامل پر کنید و در همان زمان کیلومتر شمار ثانوی خودرو (تریپ) را صفر نمایید. بعد از چند روز و طی چندین کیلومتر، در مراجعه بعدی به پمپ بنزین مجددا باک را کامل پر نمایید و سپس ببینید چند کیلومتر رفته اید و چند لیتر در دفعه دوم بنزین زدیده اید. عدد لیتر را بر مسافت رفته بر حسب کیلومتر تقسیم کرده و ضربدر 100 نمایید. به عنوان مثال: تا لبریز شدن باک در دفعه دوم 45 لیتر بنزین زده اید و مسافت 520 کیلومتر تا آن لحظه رفته اید: 8.6=

روش های پیدا کردن شغل و کارآفرینی

 

سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ