مشخصات پراید 131

مشخصات پراید 131 »» چرا پراید می خریم؟ سلام، پسر بچه رو به پدرش کرد و گفت بابا چرا ما پراید داریم. پدر پرسید: چطور مگه؟ پسرگفت: آخه دوستام تو مدرسه میگن چون ما پول نداریم که پراید سوار میشیم. پدر که تو وضعیت بدی واسه جواب دادن بود با کمی مکث گفت، پسرم اونها نمی دونن که پراید بهترین ماشینه، اگه تو خیابون رو نگاه کنی میبینی اکثر مردم پراید سوار میشن، البته تو به دوستاتت این نگو چون اونها هم می فهمن پراید چه ماشین خوبیه می رن بخرن مکالمه فوق تصویر یه سئوال که شاید تو ذهن خیلی از بچه باشه واسه همین من پراید رو واسه مطلب امروز به نقد کشیدم. الان که این مط
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ