طرح LEZ از اول آبان ماه در تهران چیست؟چه کسانی جریمه می شوند؟

طرح LEZ از اول آبان ماه در تهران چیست؟چه کسانی جریمه می شوند؟,جریمه نداشتن برگه معاینه فنی در پاییز 95,
طرح LEZ از اول آبان ماه در تهران چیست؟چه کسانی جریمه می شوند؟,جریمه نداشتن برگه معاینه فنی در پاییز 95,