چه قطعات و مشکلاتی شامل گارانتی خودرو نمی شود؟

چه قطعات و مشکلاتی شامل گارانتی خودرو نمی شود؟,خدمات گارانتی ایران خودرو,
چه قطعات و مشکلاتی شامل گارانتی خودرو نمی شود؟ ایرادات و قطعاتی که تحت پوشش گارانتی قرار ندارند شامل چه مواردی می گردد؟  الف : قطعات مصرفي…